Pagina's

zaterdag 19 augustus 2017

Pastor Wassili Bilas

In Mozyr leerden we een aantal jaren geleden Pastor Wassili kennen. We waren gevraagd hen een bezoek te brengen en contacten op te zetten. Inmiddels zijn we er verschillende keren geweest. Ook afgelopen voorjaar was ik er nog kort op bezoek. De pastor deed zijn werk met grote inzet en hoewel we elkaar amper verstonden ontstond een vriendschapsband. In onze vakantie bereikte me het bericht dat hij door een infarct overleden was. Hij was getrouwd met Anna en hen werden 4 kinderen geschonken.
We hebben als werkgroep en mede namens u een brief geschreven aan de gemeente. Die drukken we hier af.

Geliefde gemeente van Jezus Christus te Mozyr,
Al weer meer dan een maand geleden kreeg ik het bericht te horen dat uw geliefde voorganger Wassili Bilas (василий билас) was ontslapen in zijn Heere en Heiland. Ik was niet eerder in de gelegenheid te reageren en wilde u nu een condoleance en groet schrijven.
Als de voorganger van de gemeente overlijdt, gaat er een schok door de gemeente. Immers de verkondiging van het Evangelie en de pastorale zorg voor de schapen hangt aan de van God gegeven prediker. Ook zijn we betrokken bij de persoon van de voorganger. Hij is ons door het verkondigde Woord lief geworden. We hebben hem ontvangen als een man van God en hij mag ons voorgaan achter de Heiland aan. Dan bloeit er ook liefde op voor de man van God gezonden. Daarom raakt zijn overlijden diep.
Daarom wil ik u als gemeente allereerst van harte Gods zegen toewensen. En de genade van de Heere toebidden. We hebben het gezin van Wasilli en u als gemeente vele malen opgedragen in onze gebeden tot de Heere, onze God.
We mochten als werkgroep Katwijk, maar ook ik als persoon, Wassili leren kennen als een getrouw dienaar van de Heere. Diep respect vervulde me als ik er aan dacht dat hij de gemeente leidde naast zijn dagelijkse werk tot onderhoud van zijn gezin. En dat alles met grote vreugde en blijdschap. Immens heeft me zijn hartelijkheid en grote belangstelling getroffen. Hoewel we moeilijk een woord van hart tot hart met elkaar konden wisselen vanwege de taalbarrière, ervoer ik hem als een vriend. Gedachtig ook aan de hartelijke ontvangsten in zijn huis en gezin.
In het bijzonder was ik geraakt door de ernst en gunning die er spraken uit zijn prediking. Hoewel ik er niet alles van verstond, raakte me bij de inhoud van de prediking ook de blik in zijn ogen en zijn hartelijke betrokkenheid met u als gemeente. Ik zie hem als het ware nog voor me staande in de preekstoel.
We mogen geloven dat de Heere zijn kinderen thuishaalt. Zo ook Wassili. Paulus schrijft het aan de Thessalonisenzen: 1 Thess. 4 15 Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. 16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. 17 Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. 18 Zo dan, troost elkaar met deze woorden.
(15 Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших,
16 потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде;
17 потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем.
18 Итак утешайте друг друга сими словами. )
Laat ook daarin de troost gelegen zijn: dan zullen we altijd bij de Heere zijn.
Daarin ligt voor ons allen ook een ernstige waarschuwing. Zullen we dan bij de Heere zijn? Zijn we bereid, als ook wij plotseling voor de rechterstoel van de Heere moeten verschijnen? Zijn we geborgen achter het bloed van het Lam? Is onze schuld voor God verzoend en hebben we vrede door Christus met Hem?
Laten we niet wachten en denken het heeft wel tijd. Heden zo gij zijn stem hoort! Zoekt de Heere en leeft.
Jonge mensen. Ik hoef jullie niet te vertellen, hoe lief pastor Wassili jullie had. Hij was voor jullie altijd aanspreekbaar. Hij maakte tijd en had warme belangstelling. Uit alles bleek dat hij jullie de weg naar de Heere jezus wilde wijzen. Vergeet dat nooit. Draag het mee in je hart. De Heere gaf jullie een pastor en vriend op de levensweg. Hij wil niets liever dan dat jullie je hart aan de Heere geven en dat je voor Jezus op de knieën komt. Weet toch hoe genegen de Heere is je zalig te maken.
Geliefde gemeente, we hopen elkaar zo de Heere wil later weer te ontmoeten. We denken met dankbaarheid aan uw liefde en genegenheid. De Heere geve u opnieuw een dienaar van het Goddelijke Woord. Laat dat ons aller gebed zijn.
De Heere zij u allen genadig en geve u zijn vrede.
Met hoogachting
Pastor Jan Geene,
Katwijk
Werkgroep Charité Katwijk aan zee

Na het transport in november 2016 heb ik Wassili en zijn gezin en gemeente nog bezocht. Een indruk van de gemeente.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten